මෙම කලාපයට ඇතුළු වීමට ඔබ NCTA-Institute ආයතනයේ නිත්‍ය ශිෂ්‍ය සාමාජිකයෙක් විය යුතු බව කරුණාවෙන් සලකන්න.ඒ සඳහා පළමුවෙන් online ලියාපදිංචි වන්න.ඉන්පසුව ඇතුළුවීමට අවසර ලබාගැනීම සදහා පහත තොරතුරු අප වෙත එවන්න.

ස්තුතියි.

1. පියවර : මෙම ස්ථානයෙන් ලියාපදිංචි වන්න

2.පියවර : ඔබගේ තොරතුරු අප වෙත එවන්න.

================================================

දැනටමත් ශිෂයෙක් නම් මෙතැනින් ඇතුළුවන්න.

Translate »

අලුත් අවුරුදු සමයේ Software පාඨමාලාවන් තුනම රු.10,000/= ක මුදලකට ලබාගත හැක. ඒ සඳහා පහත කුපන් කෝඩ් බාවිතා කරන්න.
"newyear2024"

X
error: අවවාදයයි! මෙම වෙබ් අඩවිය NCTA Institute (PVT) LTD සතු බුද්ධිමය දෙපළකි. අවසරයෙන් තොර උපුටා ගැනීම් සපුරා තහනම් වේ.