මෙම කලාපයට ඇතුළු වීමට ඔබ NCTA-Institute ආයතනයේ නිත්‍ය ශිෂ්‍ය සාමාජිකයෙක් විය යුතු බව කරුණාවෙන් සලකන්න.ඒ සඳහා පළමුවෙන් online ලියාපදිංචි වන්න.ඉන්පසුව ඇතුළුවීමට අවසර ලබාගැනීම සදහා පහත තොරතුරු අප වෙත එවන්න.

ස්තුතියි.

1. පියවර : මෙම ස්ථානයෙන් ලියාපදිංචි වන්න

2.පියවර : ඔබගේ තොරතුරු අප වෙත එවන්න.

================================================

දැනටමත් ශිෂයෙක් නම් මෙතැනින් ඇතුළුවන්න.

Translate »

📲 ඔබ මුලික පාඨමාලාවේ සිට ඇඩ්වාන්ස් පාඨමාලාවන් සියල්ලම මිලදී ගන්නේ නම් රුපියල් 30,000/= ක
වට්ටමක් ලබාගත හැක.
ඒසදහා Coupon code : nctafull ලෙස මිලදි ගැනීමේදී යොදන්න.

📲 ඇඩ්වාන්ස් සොෆ්ට්වෙයා පාඨමාලා 3 ම එකවර මිලදී ගන්නේ නම් 50% ක මිල අඩුකිරීමක්!
එනම් රු.30,000/= ට ඔබට සොෆ්ට්වෙයා පාඨමාලා සියල්ල මිලදීගත හැක. ඒසදහා softwarefull ලෙස coupon code බාවිතා කරන්න.

X
error: අවවාදයයි! මෙම වෙබ් අඩවිය NCTA Institute (PVT) LTD සතු බුද්ධිමය දෙපළකි. අවසරයෙන් තොර උපුටා ගැනීම් සපුරා තහනම් වේ.